Monika Trypuz
How I

Moja sztuka skupia się na wartości chwili obecnej. Koncentracja na byciu tu i teraz, z refleksją na temat dotychczasowych przeżyć i otwartością na nadchodzące wydarzenia, jest w moim odczuciu najlepszą praktyką życia w pełni. Świadome trwanie w chwili obecnej buduje między ludźmi sieć wzajemnego zrozumienia. Moim językiem wypowiedzi jest przetransponowana tkanina ludowa przetykana, która stała się unikalnym kodem komunikacji.

Pseudonim artystyczny “How I” jest uniwersalną wersją mojego panieńskiego nazwiska Hałaj, nawiązującą do moich korzeni, a w szczególności do mojej babci, która zaszczepiła we mnie miłość do wsi i kultury ludowej. Odzwierciedla on także moją unikalną artystyczną podróż oraz wartości czerpane z dziedzictwa, które interpretuję i prezentuję we współczesnym kontekście w swojej twórczości.

My art focuses on the value of the present moment. Concentrating on being here and now, while reflecting on past experiences and remaining open to upcoming events, is, in my view, the best practice for living fully. Consciously living in the present moment creates a network of mutual understanding among people. My means of expression is transposed traditional folk fabric, which has become a unique code of communication with the audience.

My artistic pseudonym “How I” is a universal version of my maiden name Hałaj, referring to my roots, particularly my grandmother, who instilled in me a love for the countryside and folk culture. It also reflects my unique artistic journey and the values derived from my heritage, which I interpret and present in a contemporary context in my work.

✉️ trypuzmonika@gmail.com

📞 +48 696076196